cornelis-hout-logo.svg
cornelis-hout-logo.svg

Voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Tenzij wij schriftelijk en uitdrukkelijk afwijkende voorwaarden hebben aanvaard, worden al de door ons tot stand gebrachte verkopen afgesloten tegen de hiernavolgende voorwaarden, wat ook de koper op de van hem uitgaande geschriften mag hebben gesteld:

 

1. Het plaatsen van een order houdt voor de klant de automatische aanvaarding van onze voorwaarden in. 

 

2. Alle aanbiedingen geschieden zonder verbintenis en dienen slechts als inlichting.

 

3. De aangegeven leveringstermijnen worden slechts ten titel van inlichting gegeven en zijn niet bindend.

 

4. De goederen reizen steeds voor rekening en risico van de koper.

 

5. Klachten worden slechts aanvaard in zover zij schriftelijk en per aangetekende brief ter maatschappelijke zetel van de verkoper, gevestigd te Evergem aan de Noorwegenstraat 53, ingediend worden binnen de vijf dagen na levering. Onze verantwoordelijkheid blijft in elk geval beperkt tot het vervangen van goederen die niet gelijkvormig zijn met de verkoopsvoorwaarden.

 

6. De facturen zijn betaalbaar volgens de betalingstermijnen op de offerte, zonder korting op de zetel van onze firma, gevestigd te Evergem aan de Noorwegenstraat 53, en in Euro, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien wij op de koper wissels trekken of door financiële instellingen zouden laten ontvangen.

 

7. Wanneer wij wissels in betaling van door ons verkochte goederen aanvaarden, brengt dit geen schuldvernieuwing teweeg en geeft dit geen aanleiding tot wijziging van de clausules van deze voorwaarden. 

 

8. De gefactureerde bedragen brengen vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is intrest op die gelijk is aan het tarief voor kaskrediet, afgestemd op de kasrente van de banken. 

 

9. Niet-betaling van een factuur of wissel op de vervaldag maakt de betaling van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar en laat ons toe de levering te weigeren van alle lopende bestellingen.

 

10. Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag is er van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is een forfaitaire vergoeding van 10% op de niet betaalde bedragen verschuldigd met een minimum van 125.00 Euro boven alle intresten en welkdanige kosten, inningskosten of gerechtskosten. 

 

11. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot na volledige betaling door de koper.

 

12. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtsgebied waar de zetel van onze firma gevestigd is.