cornelis-hout-logo
cornelis-hout-logo

Voorwaarden

Contractvoorwaarden Houtbedrijf Cornelis bvba (hierna HC)
 

art. 1. De klant erkent uitsluitend te contracteren of aanvullende bestellingen te doen volgens deze algemene bepalingen, waarvan slechts kan worden afgeweken mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van HC. De specifiek overeengekomen bepalingen hebben voorrang op de algemene voorwaarden.

art. 2. De prijsoffertes blijven gedurende 14 dagen geldig, ze zijn altijd opgemaakt op basis van de prijzen, lonen, sociale en fiscale lasten, geldig op het moment van het opmaken van de offerte. Elke daaropvolgende verandering van deze elementen kan een overeenstemmende verhoging van de prijsofferte tot gevolg hebben. HC is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten of gebreken in plannen, machines, constructies of ondergrond vanwege de opdrachtgever of derden waarin het geleverde houtwerk dient geplaatst te worden. Van zodra de klant zijn bestelling heeft geplaatst, verbindt hij er zich toe te zorgen dat HC de bestelling in optimale en droge omstandigheden kan leveren, en de klant de bestelling in dezelfde omstandigheden kan bewaren en plaatsen. De bestelling reist steeds voor rekening en risico van de koper.

art.3. Elke wijziging vanwege de opdrachtgever zal als meerwerk gefactureerd worden. HC zal de bestelling leveren volgens de normen die het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf welke door de klant als bindende normen worden aanvaard. HC is niet verantwoordelijkheid voor beweerde schade of gebreken die pas na afhaling van de levering door de klant of pas na levering door HC bij de klant worden gemeld. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord de bestelling onmiddellijk na te kijken bij de levering of afhaling. Gebreken in de levering kunnen slechts worden aanvaard mits deze bij de overdracht niet zichtbaar konden zijn, niet te wijten zijn aan het verder drogen van het hout, is voldaan aan onderstaand artikel 8 en enkel indien de levering nog niet door de klant of diens aangestelde is aanvaard, verwerkt of gemonteerd. Als het gebrek in de levering hieraan voldoet, zal de klant HC steeds 48 uur de tijd geven om het hout terug te nemen en aan te passen, zonder dat hieruit enige vordering kan ontstaan in schadevergoeding.

art. 4. Wanneer de bestelling door toedoen van de klant niet op het moment van afspraak kan afgehaald of geleverd worden of in geval van annulatie van de bestelling door de klant is deze steeds gehouden de integrale aankoopprijs te betalen. HC levert immers maatwerk. Indien de levering een tweede maal moet aangeboden worden zal de klant deze verplaatsingskosten dragen, tenzij de klant ten minste drie werkdagen voorafgaand aan de levering HC schriftelijk heeft verwittigd en een nieuwe afspraak binnen de veertien dagen volgend op de oorspronkelijke datum met instemming van HC heeft vastgelegd. De kosten van bewaring en de aansprakelijkheid voor teloorgang door oorzaken buiten de wil van HC tijdens de bewaring zijn ten laste van de klant.
Extern transport is voor rekening van de klant. Verkeerde inschattingen van de duurtijd van het transport kan niet aan HC aangerekend worden.

art. 5. Elke tekortkoming aan de naleving van de algemene voorwaarden of het niet eerbiedigen door de klant van de door hem aangegane verbintenissen, verleent HC het recht om de levering op te schorten of een einde te maken aan de overeenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding conform het artikel 4. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de klant, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, ontbinding met in vereffening stelling en/of staking van betaling in hoofde van de klant.

Art. 6. Hout is een natuurproduct dat door HC wordt verwerkt en gedeeltelijk gedroogd en na plaatsing nog verder kan uitdrogen met volumeaanpassing of barstvorming tot gevolg. Dit is een natuurlijk proces en is geen gebrek. Evenmin zal dit invloed hebben op de stevigheid van de constructie. Verkleuring door blootstelling aan natuurelementen is onvermijdelijk in verschillende patronen en tinten grijs/zwart en is geen gebrek in de levering. HC heeft een product in haar assortiment dat kan zorgen voor een meer egale grijze verkleuring.

Art. 7. Eikenhout bevat looizuren, die in contact met (hemel)water bruine kringen kunnen ontstaan op het hout, die na blootstelling aan zonlicht op termijn mee vergrijzen en niet langer zichtbaar zijn. Deze looizuren kunnen ook op steen voor een tijdelijke bruine verkleuring zorgen. Beide processen kunnen door een verschillend product in het gamma van HC geëgaliseerd worden: steen nadien te behandelen en hout vooraf te behandelen.

Art. 8. Het geleverde eikenhout is QP1 en is niet CE gelabeld bij gebrek aan bestaande sterktenormen. De stabiliteit van de structuur is afhankelijk van de plaatsing en de wijze van verbinden van de onderdelen door klant of aannemer en valt buiten de verantwoordelijkheid van HC. Bevestigingsmateriaal maakt geen deel uit van het bouwpakket dat door HC wordt geleverd.
Beplanking voor onderdaken en gevelbekleding wordt door HC niet op maat verzaagd.

Art. 9. De eventueel meegeleverde werktekeningen of productietekeningen zijn uitsluitend voor intern gebruik binnen HC en moeten worden voorgelegd aan een stabiliteitsingenieur van de klant indien deze worden aangewend.
In de offerte zitten twee aanpassingen met tekeningen. Extra aanpassingen die worden gevraagd zullen worden gefactureerd aan € 60,00/uur exclusief BTW. Indien er nog aanpassingen aan de tekeningen worden gevraagd na de ontvangst van de bestelbon door de klant, rekent HC een forfaitair bedrag van € 180,00 excl. BTW voor het uitvoeren van de aanpassingen.
Enkel de door de klant bij offerte goedgekeurde tekeningen worden geproduceerd. De uitsluitende verantwoordelijkheid voor de juistheid van de tekeningen berust bij de klant. HC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten in de door de klant goedgekeurde tekeningen.

Art. 10. De factuur vermeldt de betaalwijze. Niet (volledige) betaling van een factuur op de vervaldag, doet in hoofde van de klant zonder ingebrekestelling een bijkomende schadevergoeding voor administratieve overlast en bedrijfsstoornis ontstaan van 10 % van de hoofdsom met een minimum van 100,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro, en een verwijlintrest op het nog verschuldigde bedrag van 10 % per jaar vanaf de vervaldag der factuur. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. In afwijking van art 1256 Burgerlijk wetboek, zullen betalingen steeds worden toegerekend op de meest recent vervallen facturen ongeacht de aanduiding vanwege de wederpartij. Afgifte van cheques of wissels werken slechts bevrijdend na definitieve incasso van de bedragen en brengen nooit novatie met zich mee.

Art. 11.Alle klachten en opmerkingen omtrent de leveringen of facturen moeten op straffe van verval van het protest binnen de 5 werkdagen na de uitvoering (of de datum der ontvangst van de factuur) worden gemeld, op het adres van de zetel van HC bij middel van een ter post aangetekende brief. Fax of e-mail kunnen enkel als meldingsmiddel aanvaard worden mits bevestiging van ontvangst door HC. Na deze periode wordt de levering (evenals de facturen) beschouwd als zijnde definitief aanvaard. Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien, wordt het gebrek aan protest binnen deze gestelde termijn tevens beschouwd als definitieve oplevering en aanvaarding.
Indien de klacht of opmerking aanleiding geeft tot de aanstelling van een deskundige zal op tegenspraak en mits provisionering door de klant een expert bij het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) worden aangesteld wiens oordeel over de kwaliteit van de werken definitief bindend zal zijn voor alle betrokken partijen in de betwisting. Indien zou blijken dat de expert de tijdige en naar de vorm correcte klacht gegrond acht zal de provisie door HC aan de klant worden teruggestort en de nodige herstellingen worden uitgevoerd om te voldoen aan de richtlijnen van de expert.

Art.. 12. In geval van betwisting zal enkel het Belgisch recht van toepassing zijn. Tot de kennisneming van eventuele geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, België en desgevallend het Vredegerecht van het derde kanton te Gent bevoegd. Bij onduidelijkheden ingevolge vertaling van deze algemene voorwaarden zal de oorspronkelijke Nederlandse tekst primeren.